Документ
http://myline.ru/cntnt/pragmatizm/pragmatizm1.html
не найден! Код pragmatizm1